Kwaliteitseisen BOKS

BOKS verplicht zich tot het verlenen van verantwoorde jeugdhulp. De meeste medewerkers van BOKS zijn aangemeld bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen) en/of het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

BOKS werkt met een plan van aanpak waarin de doelen worden beschreven en geevalueerd.

Een VOG (verklaring omtrent het gedrag) is aanwezig voor de medewerkers bij BOKS.

BOKS past de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe.

BOKS houdt zich aan de meldplicht voor calamiteiten en meldt huiselijk geweld bij verlening jeugdhulp.

BOKS bewaakt de kwaliteit van de zorg door verslaglegging, evaluatie en bijscholing/accreditatie en intervisie.

BOKS is aangesloten bij het klachtenportaal Zorg.

BOKS vraagt toestemming bij verlening van jeugdhulp.

BOKS stelt de vertrouwenspersoon in de gelegenheid zijn taak uit te voeren.

""Bijzonder, Ontdek, Kracht, Samen""